محاسبۀ ظرفیت تالار

تعداد آیتم ها در هر صفحه

محاسبۀ ظرفیت تالار

ظرفیت نهایی یک تالار پس از چیدمان و جانمایی مبلمان محاسبه می‌شود. ظرفیت تالار با توجه  به تناسب و شکل هندسی تالار (مربع، مستطیل و ..)، محل قرارگیری ستون‌ها و محل جانمایی جایگاه ویژۀ عروس و داماد مشخص می‌شود. در تالارهای پذیرایی طبق استاندارد و عرف به ازاء هر نفر، 1 متر مربع گنجایش ظرفیت در نظر گرفته می‌شود.