مدیر تشریفات می‌تواند با استفاده از ابتکار، تجارب و حسن سلیقۀ خود، خدمت شایان توجهی به مهمانان عرضه کند و مشتریان را مجذوب سازد، همچنین طراحی تالار را به سطح بالاتر و قابل‌پسند‌تری ارتقا دهد.
بی‌نظمی، بی‌اعتنائی و عدم آشنایی مدیر تشریفات با وظایف خویش، می‌تواند حسن شهرت و موقعیت تالار را تنزل دهد، زیرا تالار و نحوۀ پذیرائی آن، یکی از عوامل مهمی است که مهمانان،  آن را ملاک قضاوت قرار می‌دهند.
مدیر موفق تالار پذیرایی در اداره ‌کردن تالار، باید مهارت، کاردانی، فعالیت و کارورزی فوق‌العاده‌ای را انتظار داشت و فردی را برای این کار در نظرگرفت که توانایی انجام آبرومندانۀ تشریفات را داشته باشد.
او باید آگاهانه این کار سنگین را بپذیرد و تصور نکند که مدیریت تشریفات از مشاغلی است که می‌توان در گوشه‌ای نشست و به جریان کارها نظارت کرد، بلکه باید بالقوه و بالفعل در جریان امور قرار گیرد و با تدابیر توأم با تلاش و کوشش، وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهد.