هر صندلي                                              48/1 تا 15/2 متر مربع
نسبت محوطه سرويس دهي با مساحت کل        50-20 در صد
محوطه آشپزخانه                                       25-15 در صد
براي هر ده نفر 3 متر مربع فضا لازم است.
آشپزخانه و انبار غذا بهتر است در سطح سالن غذاخوري باشد.
 
محوطه آشپزخانه به قسمت هاي زير تقسيم مي شود :
  • سرويس دهی
  • محوطه براي پخت ، سرخ و کباب کردن ، تهيه سوپ و سبزيجات
  • بوفه سرد (سالاد ، ميوه ، ماهي و نوشيدني)
  • محوطه براي تهيه شيرينيجات ، بستني ، دسر و ميوه
  • انبار براي ظرفشويي
  • انبار غذا
  • اتاق آماده سازي جهت سرو
  • نان پزی
  • ظروف آشغال که معمولاً خارج از محيط است.

اتاق هاي فرعي : مثلاً اتاق ، رختکن و سرويس کارمندان ... 


فضای تالار
فضای مناسب تالار

5 – د - عرصه خدماتي ( استانداردها - جزءفضاها ) :
عرصه خدماتي شامل فضاهايي همانند هواساز، پارکينگ و  غيره مي باشد.
 
5 – د – 1 - هواساز :
هواسازي که براي مجموعه در نظر گرفته شده است به طور شبانه روزي مشغول
سرويس دهي به مراجعين خواهد بود که استانداردهاي مورد نظر آن به پيوست آمده است.
 
5 – د – 2 - پارکينگ :
پارکينگ طراحي شده در محوطه ظرفيت کافي را براي پارک اتومبيل فراهم مي کند که استانداردهاي مربوطه نيز به پيوست آمده است.
 
الف) نوع پوشش ديوار آن مطابق با آئين نامه مقررات بهداشت محيط باشد.
ب) كف و شرايط آن مطابق با آئين نامه مقررات بهداشت محيط باشد.
ج) ارتفاع ديوار در سالن پذيرايي حداقل چهار متر در نظر گرفته شود.
د) تعداد سرويس بهداشتي به ازاء هر 25 صندلي يك دستگاه توالت و يك روشوئي و حداقل يك چشمه توالت فرنگي نيز در نظر گرفته شود.
مكان هايي براي سرو غذا ، ميوه ،   شيريني، بستني و نوشيدني ها در نظر گرفته شود.

آشپز خانه تالار: مطابق با ضوابط و معيارهاي فرم آئين نامه آشپزخانه باشد.
هـ) داراي پاركينگ مناسب باشد.
 
محل تهيه مقدماتي غذا و سرو آن متناسب با تعداد صندلي ها و ميزهاي پذيرايي باشد با حداقل زير بنا 80 متر مربع با ابزار و لوازم مورد نياز از جمله يخچال و فريزر و ظروف مورد نياز
ديوار، كف و ارتفاع آن مطابق با فرم آئين نامه آشپزخانه باشد.
اتاق رختكن ، توالت ، حمام، دستشويي كارگران مطابق با فرم آيين نامه احداث شده باشد.

محل سرو غذا و آبدارخانه
( تالار فاقد آشپزخانه):
 
 
 
حداقل مساحت 30 متر با در نظر گرفتن دستشوئي و آئينه و ميز و صندلي آرايش و تعدادي جالباسي- ديوار و كف مطابق با فرم آئين نامه سالن پذيرائي و از جنس قابل شستشو باشد.
 
قسمت سالن زنانه قبل از ورودي به سالن داراي
اتاق رختكن و آرايش بانوان

باقي موارد ساختماني و ابزار و لوازم كار و بهداشت فردي و محيطي مطابق با فرم آئين نامه بهداشت محيط دارا بودن و سيله حمل و نقل بهداشتي و مجوز دار براي جابجايي مواد خوردني ، آشاميدني الزامي است.
در صورتيكه مكان فاقد آشپزخانه باشد لازم است مسئوليت تهيه غذا و آدرس محل تهيه آن در تنظيم قرار داد با مشتري مشخص و درج گردد.
مالك و متصدي موظف است محل هايي را كه قرار داد تهيه غذا و مواد خوردني دارد شناسايي و كتباً مراكز بهداشت اعلام نمايد.

باغ زمستانی 

1- براي ساخت و ساز و آماده نمودن محيط و واحدهاي ساختماني منوط به اخذ مجوز از سازمان هاي ذيربط و مراكز بهداشتي باشد بطوريكه نقشه اجرايي آن را قبل از احداث به تأييد مقامات بهداشتي برسد.
2- وضعيت و تعداد سرويس بهداشتي  مطابق تالارهاي مسقف و معمول باشد.
3- اتاق عقد و رختكن بانوان و محل هاي سرو غذا و پذيرايي  و قسمت شستشو و نگهداري مطابق مندرجات تالارهاي پذيرايي مسقف و معمول باشد.
4- در صورت دارا بودن آشپزخانه مطابق با فرم آئين نامه بهداشتي آشپزخانه باشد.
5- در نظر گرفتن وسيله بهداشتي حمل و نقل  مواد غذايي  داراي مجوز و قابل  قبول مركز بهداشت الزامي است.
6- در صورتيكه باغ فاقد آشپزخانه باشد.

- امكانات محل سرو غذا و نوشيدني وخوردني با حداقل  مساحت 80 متر مربع در نظر گرفته شود.
- كف و محوطه قسمت هاي پذيرايي و باغ از جنس مقاوم و قابل شستشو باشد.
- متصدي و مديريت باغ تابستاني موظف به تنظيم قرارداد با مشتري بوده و مسئوليت تهيه غذا و مواد خوردني با مشخص بودن آدرس محل تهيه و درج در قرار داد الزامي است.
- باغ هاي تابستاني در صورتيكه داراي تالار پذيرايي مسقف باشد بايد شرايط تالار را فراهم و لحاظ نمايند.
- آب مصرفي در باغ سرا و امثالهم بايد به تأييد مقامات بهداشتي برسد و بقيه موارد  ساختماني و ابزار كار و بهداشت فردي و محيطي و شاغلين مطابق با فرم آئين نامه مقررات بهداشت محيط باشد.
- سيستم جمع آوري و دفع زباله و فاضلاب بايد برابر ضوابط بهداشتي باشد.
 
سفره خانه های سنتی
مساحت آشپزخانه بدون احتساب سالن پذيرايي و متناسب با آن شامل محل هاي پخت و آماده سازي و كار و محل استقرار يخچال و ابزار كار و سردخانه و سرويس بهداشتي كارگران حداقل 100 متر مربع با ارتفاع حداقل چهار متر در نظر گرفته شود.

منابع و ماخذ : 

[1]- مفهوم سكونت ، كريستيان نوربرگ شولتز ، ترجمه ي محموداميرياراحمدي ، انتشارات آگاه
[1]- همان جا
[1]- ريشه هاي معماري مدرن ، كريستيان نوربرگ شولتز ، ترجمه ي محمد رضا جودت و حميد خادمي ، فصلنامه معماري ايران ، دوره اول ، شماره 1
[1]- همان جا
[1]- همان جا
[1]- ريشه هاي معماري مدرن ، كريستيان نوربرگ شولتز ، ترجمه ي محمد رضا جودت و حميد خادمي ، فصلنامه معماري ايران ، دوره اول ، شماره 1
[1]- مفهوم سكونت ، كريستيان نوربرگ شولتز ، ترجمه ي محموداميرياراحمدي ، انتشارات آگاه
[1]- ريشه هاي معماري مدرن ، كريستيان نوربرگ شولتز ، ترجمه ي محمد رضا جودت و حميد خادمي ، فصلنامه معماري ايران ، دوره اول ، شماره 1
[1]- مفهوم سكونت ، كريستيان نوربرگ شولتز ، ترجمه ي محموداميرياراحمدي ، انتشارات آگاه
[1]- همان جا
[1]- ريشه هاي معماري مدرن ، كريستيان نوربرگ شولتز ، ترجمه ي محمد رضا جودت و حميد خادمي ، فصلنامه معماري ايران ، دوره اول ، شماره 1
[1]- راهنمايي ساده در باب نظريه نشانه ها در معماري ، جفري برودبنت ، ترجمه ي نيره طهوري ، فصلنامه معماري ايران ، دوره اول ، شماره 4+3
[1]- همان جا
[1]- ساختار و تاويل متن ، بابك احمدي ، نشر مركز ، چاپ چهارم 1378
[1]- همان جا
[1]- راهنمايي ساده در باب نظريه نشانه ها در معماري ، جفري برودبنت ، ترجمه ي نيره طهوري ، فصلنامه معماري ايران ، دوره اول ، شماره 4+3
[1]- ساختار و تاويل متن ، بابك احمدي ، نشر مركز ، چاپ چهارم 1378
[1]- راهنمايي ساده در باب نظريه نشانه ها در معماري ، جفري برودبنت ، ترجمه ي نيره طهوري ، فصلنامه معماري ايران ، دوره اول ، شماره 4+3
[1]- همان جا
[1]- ساختار و تاويل متن ، بابك احمدي ، نشر مركز ، چاپ چهارم 1378
[1]- راهنمايي ساده در باب نظريه نشانه ها در معماري ، جفري برودبنت ، ترجمه ي نيره طهوري ، فصلنامه معماري ايران ، دوره اول ، شماره 4+3
[1]- ساختار و تاويل متن ، بابك احمدي ، نشر مركز ، چاپ چهارم 1378
[1]- راهنمايي ساده در باب نظريه نشانه ها در معماري ، جفري برودبنت ، ترجمه ي نيره طهوري ، فصلنامه معماري ايران ، دوره اول ، شماره 4+3
[1]- همان جا
[1]- مفهوم سكونت ، كريستيان نوربرگ شولتز ، ترجمه ي محموداميرياراحمدي
 
1- مطالعات سازمان مسکن و شهرسازي تهران
2- مجله معماري و شهرسازي (شماره 56 & 57 )
3- مفهوم سکونت، کريستيان نوربرگ شولتز، ترجمه محمود امير يار احمدي، انتشارات آگاه.
4- ريشه هاي معماري مدرن، کريستيان نوربرگ شولتز، ترجمه محمدرضا جودت و حميد خادمي، فصلنامه معماري ايران.
5- راهنمايي ساده در باب نظريه نشانه ها در معماري، جفري برودبنت، ترجمه نيره طهوري، فصلنامه معماري ايران.
6- ساختار و تاويل متن، بابک احمدي، نشر مرکز چاپ چهارم، 1378.
7- مجله معمار، شماره 12.
8- اقليم و معماري، مرتضي کسمائي، ويراست دوم، نشر خاک، 1382.
9-مباني طراحي شهري، ريچارد هدمن ، آندرو يازوسکي ترجمه راضيه رضازاده
10-پهنه بندي اقليمي ايران (ساختمانهاي آموزشي) ، مرتضي کسمايي
11-طراحي اقليمي ، دانلد واتسون، کنت لب ، ترجمه وحيد قباديان

ب- منابع خارجي:
 
1- Architects’ Data, Ernst Neufert, Second (International) English Edition,1994.
2- Time Saver Standards For Building Types, 3rd Edition.
3- Landscape of Recreation.
4- Structure Systems, Pro. Heino Engel.