چیدمان قاشق و چنگال


تعداد و طراحی چیدمان میز و صندلی تالار و طرز چیدن وسایل غذاخوری برای ناهار و شام در طراحی تالار ها بستگی به نوع غذا و رسمی یا غیر رسمی بودن مجلس دارد.
بشقاب، کارد، چنگال و قاشقی که برای هر نفر در دو طرف بشقاب قرار می‌گیرد، باید 2  تا  2/5 سانتی‌متر از لبۀ میز فاصله داشته باشد. کارد را در طرف راست بشقاب، طوری قرار دهید که لبۀ تیز آن رو به بشقاب باشد. قاشق را در سمت راست کارد بگذارید. چنگال را باید سمت چپ بشقاب گذاشت. مواقعی که خوردن غذای مورد نظر احتیاج به کارد نداشته باشد، آن را نباید روی میز گذاشت و در این صورت چنگال را باید به طرف راست بشقاب آورد.


انواع قاشق ها و چنگال ها :
طراحی تالار


قاشــق غذاخوري
قاشق سوپ خوري
قاشق دسر خوري
قاشق بزرگ براي كشيدن سالاد و سبزي های پخته
چنــگال غذاخوري
كارد بزرگ یا چنگال بزرگ كه معمولا گوشتي قرار مي گيرد.


برای آب و نوشيدنی های ديگر در ميهماني هاي بزرگ و مجلل كنار هر بشقاب  چهار ليوان می گذارند معمولا لیوان بزرگ تر بالای قاشق و كارد در ســمت راست قرار مي گيرد و هرچه به طــرف چپ مــي رود انــدازه ی ليوان هاكوچک تر مي شود.