پوشش کارکنان خدمات عروسی

تعداد آیتم ها در هر صفحه

پوشش کارکنان خدمات عروسی

استفاده از لباس فرم بین کارکنان تالار، هماهنگی ایجاد می‌کند، تمامی افرادی که در تالار مشغول فعالیت هستند باید از یک لباس استفاده کنند، تا به راحتی همدیگر را شناسایی کرده و بتوانند از هم کمک بخواهند. از سوی دیگر مهمانان نیز در تشخیص کارکنان دچار مشکل نمی‌شوند و در صورت نیاز به کمک، می‌توانند از آن‌ها یاری بخواهند.