یکی از عناصر دکوراسیون تالار، سقف کاذب است. "سقف کاذب" تالار می‌تواند به صورت کامل طراحی و اجرای مجدد شود. عواملی ازجمله ارتفاع فعلی سالن پذیرایی و ارتفاع پس از تخریب سقف موجود، محل قرارگیری دریچه‌های مربوط به سیستم‌های گرمایش و سرمایش سالن مانند انواع کولر آبی، داکت اسپیلت، فن کوئل، استند اسپیلت و غیره، میزان ارتفاع لازم جهت نصب روشنایی عمومی تالار، ارتفاع و محل قرارگیری لوستر و سایر مسائل در طراحی سقف کاذب تاثیر گذارند. فرمت طراحی دیوارهای تالار نیز با توجه به موقعیت جایگاه ویژه، ارتفاع سالن، محل ستون‌ها، سبک طراحی  و عوارض موجود روی دیوار، قوانین بهداشت، نوع پوشش و رنگ کفسازی طراحی می‌شود.