ضوابط ساخت تالار

تعداد آیتم ها در هر صفحه

ضوابط ساخت تالار

برای ساخت تالار پروانه تخریب و نوسازی (در صورت وجود بنای قدیمی) و پروانه ساخت ساختمان جهت ساخت تالار پذیرایی روی زمین خام مورد نیاز است. در صورت تصمیم مالک برای احداث طبقه جدید بر روی طبقات موجود تالار عروس ، به شرط تامین مسائل فنی ، استحکام و معماری پروانه اضافه اشکوب نیاز است.