طراحی و ارگونومی تالار

تعداد آیتم ها در هر صفحه

طراحی تالار و ارگونومی

در ساخت تالار هدف از ارگونومي ، بهبود کارکرد فيزيکي و رواني فضاهاي داخلي ساختمان‌ها، تالارها و هتل‌ها است. یکی از موارد مهم در طراحی تالار توجه به این نکته می باشد.