مدیریت در پروژه های تالاری از مهترین عوامل رشد یا انحطاط پروژه به حساب می آید در صورتی که تیم راه اندازی با تیم استخدام و آموزش و مدیریت هماهنگ با استراژی های سرمایه گذاران عمل نماید پروژه با کمترین ریسک سرمایه گذاری مواجه خواهد شد. این مجموعه آمادگی خود را جهت مدیریت پیمانی پروژه های در حال فعالیت که با مشکل مواجه شده اند و با دیدگاه کاملا تخصصی و باهدف رضایت سرمایه گذار و میهمانان اعلام می دارد .